Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Apeldoorn, 1 november 2013

 1. Algemeen
 2. Alle tussen de instructeur(s) en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 3. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen instructeur(s) en cursist overeengekomen aantal lessen.
 4. Bij inschrijving kan de cursist gevraagd worden een afschrift van de WA-verzekering, evenals een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de Jachthondencommissie Apeldoorn (JCA).
 5. Cursus
 6. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de planning van de lessen.
 7. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus; bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
 8. Indien door langdurige ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato terugbetaald worden vanaf het moment van overlegging na aftrek van vaste lasten en administratiekosten ten bedrage van € 7,50.
 9. Indien door langdurige ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist terugbetaald.
 10. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur(s) ingehaald kunnen worden.
 11. Reglement van orde
 12. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de cursus aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 13. Op het oefenterrein dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s), aangelijnd te zijn.
 14. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.
 15. Indien een hond tijdelijk lichamelijk niet in orde is, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur(s) alvorens hij/zij de hond op de les laat verschijnen. Het is wenselijk dat de cursist wel op de training komt.
 16. Met een loopse teef kan, als de hond daar zelf geen last van heeft, in principe worden doorgetraind. Wel moet dit aan de instructeur bekend worden gemaakt. Deze kan hier rekening mee houden in de les. Het is wenselijk, als de loopse teef teveel last heeft, dat de cursist wel op de training komt.
 17. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 18. In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 19. De relaties van de cursist dienen de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 20. Adviezen
 21. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de instructeur(s).
 22. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur(s).

Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur(s) voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.